AVG- Privacyverklaring klantadministratie

 
Privacyverklaring klantadministratie
Rensink Assurantiën, gevestigd aan de Beuzenes 2 7101VX Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.rensink-assurantien.nl
Beuzenes 2 7101VX Winterswijk
+31653959448
 
H.A. Rensink is de Functionaris Gegevensbescherming van Rensink Assurantiën Hij is te bereiken via info@rensink-assurantien.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Rensink Assurantiën verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rensink-assurantien.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rensink Assurantiën verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
Vaak vragen wij om uw banknummer zodat wij de premie automatisch kunnen incasseren.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Wij streven ernaar om u altijd up-to-date te houden, ook van uw product hiervoor zenden wij  indien van toepassing jaarlijks een nieuw polisblad toe.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten en het verwerken van uw mutaties.
- Om bovenstaande bij u af te leveren maken wij gebruik van de post, E-mails of we bezorgen het aan huis.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Rensink Assurantiën neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rensink Assurantiën) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rensink Assurantiën bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien het contract beëindigd is worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd mits dit een impactvol product betreft, deze gegevens worden hierna nog 5 jaar bewaart. Als u ons vraagt uw gegevens te verwijderen kan het zijn dat u later uw rechten verliest mocht er een klacht zijn over het uitvoeren van advies of een overeenkomst.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Rensink Assurantiën deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rensink Assurantiën blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Rensink Assurantiën uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Dit kan een ingeschakelde externe dienstverleners, adviseur of verwerker zijn.
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rensink Assurantiën gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rensink Assurantiën en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rensink-assurantien.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Rensink Assurantiën wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rensink Assurantiën neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij door te werken met een gerenommeerd Softwarepakket ook maken wij gebruik van verschillende up-to-date antivirusprogramma’s en een firewall.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@rensink-assurantien.nl

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/voldoen-aan-de-avg